top of page

מדיניות תשלומים, נהלים, החזרים והנחות (מתחם טיפוס מדברי)
 
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:
נהלים כלליים
- שנת הפעילות במתחם מתקיימת במהלך החודשים ספטמבר עד יוני, למעט בזמני חופשות שנקבעו מראש ומופיעות בלוח החופשות השנתי שבאתר החוגים.
- השתתפות בפעילות מותנת בתשלום מראש לכל השנה (למעט חוגים תלת חודשיים) (ניתן לחלק לתשלומים).
- ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא לפי חודשים.
- פתיחתה של קבוצת חוג והמשך קיומה מותנית במספר מינימאלי של חמישה משתתפים.
- טיפוס מדברי יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים, תוך התחשבות מרבית במשתתפים.
- אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא עלות הפעילות.
- אנו מתחייבים למספר מינימאלי של מפגשים בעונה: 32 מפגשים לעונה לקבוצות חוגים הרשומות למפגש חד שבועי, 64 מפגשים בעונה לקבוצות חוגים הרשומות למפגש דו-שבועי (מתקדמים).
- לכל אחד הזכות להשתתף בשיעור ניסיון בחוג באופן חד פעמי. עלות שיעור ניסיון - 85 ₪, במידה ובחר להמשיך ולהירשם לחוג, עלות שיעור הניסיון תקוזז מתשלום חודש ההשתתפות הראשון (במידה ולא תתבצע הרשמה לחוג לאחר שעור הניסיון, לא יינתן החזר על ההשתתפות בשיעור).
- הרשמה לאחר תחילת עונת החוגים תתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד, ולא ניתן לשריין מקום מראש למי שלא נרשם לחוג.
- מתחם טיפוס מדברי רשאי להפסיק פעילות של משתתף במידה והוא מפריע לחוג להתקיים כסדרו (למשל במקרי אלימות והפרעה לשאר משתתפי החוג).
 

הנחות
לשני משתתפים בחוגים מאותה המשפחה, או למשתתף בשני חוגים יינתנו 5% הנחה לחוג השני (הזול מביניהם).

בנוסף, משתתפים פעילים בחוגים זכאים להנחה של 50% מעלות המנוי החודשי המלא (140 ₪ במקום 280 ₪) וזאת במקביל לעונת החוגים בלבד (במהלך החודשים ספטמבר 2023 ועד יוני 2024).

ביטול השתתפות
- ביטול יתבצע באמצעות טופס ביטול בלבד המופיע באתר האינטרנט של מתחם טיפוס מדברי. לא ניתן לבטל חוג או לעבור מקבוצה לקבוצה באמצעות הודעה טלפונית או דרך המדריך! לאחר מילוי הטופס יש לוודא טלפונית (במספר 0549399829) שהבקשה התקבלה.
- משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא.
- ביטול יתאפשר בכל עת בהודעה מראש ובכתב. העזיבה תתקבל ב-30 לחודש, כלומר ייגבה חיוב עד לסיום החודש שבו המשתתף הודיע בכתב על ביטול הרשמתו, ולא יינתנו החזרים על חלקי חודש.

מדיניות ביטולים והחזרים כספיים
- עבור ביטול הרשמה בין חודש ספטמבר לבין חודש נובמבר (עד ה30.11) יוחזר 80% מההיתרה
- עבור ביטול הרשמה בין חודש דצמבר לבין חודש מרץ (עד ה31.3) יוחזר 50% מההיתרה
- עבור ביטול הרשמה החל מחודש אפריל ועד לסיום עונת החוגים לא יינתן החזר כספי
 
*בעבור כל ביטול של עסקת אשראי, תיגבה עמלת טיפול על סך 40 שקלים
*לנרשמים חדשים לאחר 31.3.2023 לא יינתן החזר כספי במקרה של ביטול חוג
*לא ניתן לבטל הרשמה ולקבל החזר כספי באופן רטרואקטיבי

נהלי קורונה –
לא יתאפשרו ביטולים עקב נגיף קורונה ושינויים שיידרשו במתכונת הפעלת החוגים, כל עוד הנחיות הממשלה מאפשרות קיום חוגים.
היעדרות משתתף בעקבות כניסה לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות לא תזכה את המשתתף בהחזר כספי .
במקרה של סגר בהוראת ממשלה יינתן החזר כספי מלא על תקופת אי קיום הפעילות.


מדיניות ביטולים והחזרים כספיים לחוג של כיתה א' שלושה חודשים בלבד
- ביטול הרשמה, עבור ביטול ההרשמה בחודש הראשון יוחזר 80% מההיתרה.
- עבור ביטול בחודש השני יוחזר 50% מההיתרה
- עבור חודש פעילות אחרון לא ייגבה סכום כסף.
 
*בעבור כל ביטול של עסקת אשראי, תיגבה עמלת טיפול על סך 40 שקלים
*לנרשמים חדשים לאחר 31.3.2024 לא יינתן החזר כספי במקרה של ביטול חוג
*לא ניתן לבטל הרשמה ולקבל החזר כספי באופן רטרואקטיבי

bottom of page